മലയാളം യൂണിക്കോഡ്

Posted on ഒക്ടോബര്‍ 18, 2007. Filed under: Bloggers Only |

<font=”5″>

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
D00  
D10  
D20  
D30   ി
D40  
D50
D60
D70   ൿ

എന്താണ്, യൂണിക്കോഡെന്നു ഞാന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റേയില്‍ഡായിട്ട് മുന്‍പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക.</font>

Courtesy: ml.wikipedia.com

Make a Comment

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

ഒരു പ്രതികരണം to “മലയാളം യൂണിക്കോഡ്”

RSS Feed for The Malayalam Blogroll || ദി മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍ Comments RSS Feed

I THINK YOUR BLOG ROLL IS NOT CORRECT.KINDLY MAKE CORRECTION .IF NOT POSSIBLE KINDLY DELETE IT.
THANK YOU.


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: