ബ്ലോഗര്‍ തീമുകള്‍ Themes For Blogger

Posted on ഏപ്രില്‍ 29, 2008. Filed under: Bloggers Only, Malayalam Blog templates |

ബ്ലോഗറില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ചു നല്ല തീമുകളാണ്‌ ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
തീമുകളൊന്നും തന്നെ മലയാളം ബ്ലോഗ്റോളിന്റെ സ്വന്തമല്ല. അതിന്റെയെല്ലാം പകര്‍പ്പവകാശം അതാതു തീമുകളുടെ ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

1) Langit Template

Download Now

From eblogtemplates.com

You need to signup (FREE)  first before you can download this exclusive template.

Features Include:

 • Several different types of highly optimized “Make Money” ad spots
 • Built-in FeedBurner rss and subscribe via email area
 • Top box displaying your 10 most recent posts (yes I said 10)
 • Calendar style date on each individual post
 • Header banner rotator
 • Dynamic top tabs so you can easily add them
 • Custom comments section
 • Live website traffic widget from FeedIt
 • And much more…

2) iTheme Techno Left Column template

Download Now

From eblogtemplates.com

You need to signup (FREE)  first before you can download this exclusive template.

Installation Instructions

 • Upload XML Template file (DO NOT copy and paste the code directly to template editor box)
 • PLEASE DO NOT PREVIEW YOUR BLOG. Go to Layout > Page Element
 • Edit “Top Menu” widget. Add at least one link, for example you can make a link to your blog homepage with “Home” anchor text
 • Edit “Archives” widget. Chose “Flat List” Style and “MM YY” Date Format style, for example “February 2008″
 • Edit “Recent Posts” widget. Change Feed URL to http://YOURBLOGNAME.blogspot.com/feeds/posts/default
 • Edit “Recent Comments” widget. Change Feed URL to http://YOURBLOGNAME.blogspot.com/feeds/comments/default
 • Go to Settings > Formatting, choose Timestamp style: “Wednesday, January 30, 2008″
 • Finish. Preview your blog to see the result.

3) Blogging Pro

 Download Now

 From eblogtemplates.com

You need to signup (FREE)  first before you can download this exclusive template.

Installation Instructions

 • Dynamic header tab creation
 • Prime location AdSense header ad space
 • Multiple rss feed subscription options ready to go (Blogger rss, Technorati, and Feedburner)
 • Custom individual post date display
 • Addthis bookmark and sharing individual post widget
 • FEEDJIT live traffic feed widget
 • Custom comments image display
 • Three column footer with your recent posts, recent comments, and recommended money maker links
 • Amazon deal of the day dynamic widget
 • Clean and organized template layout editor screen

Advertisements

Make a Comment

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

2 പ്രതികരണങ്ങള്‍ to “ബ്ലോഗര്‍ തീമുകള്‍ Themes For Blogger”

RSS Feed for The Malayalam Blogroll || ദി മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍ Comments RSS Feed

ബ്ലോഗറില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ചു നല്ല തീമുകളാണ്‌ ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Hope It will be useful for some bloggers.


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: