ബ്ലോഗറെന്ന നിലക്ക് താങ്കള്‍ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ത്?

Posted on ഏപ്രില്‍ 7, 2008. Filed under: Discussions | ഉപനാമങ്ങൾ:, |

ഇതാ…ഒരു റീഡര്‍ ഡിസ്കഷനു വേണ്ടിയുള്ള സമയം.

ബ്ലോഗറെന്ന നിലക്ക് താങ്കള്‍ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ത്?

What is the Biggest Mistake That You’ve Made as a Blogger?

What in your time as a blogger do you look back on with regret, wish you’d not done or wish you’d done differently?

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( 4 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...